Home > Tech, Ubuntu > Wader in ubuntu

Wader in ubuntu


උබුන්ටු වල පෙරනිමියෙන්ම එන network manager එකෙ 1 දුර්වලතාවක් තමයි sms යැවීමට හා බැලීමට බැරිකම.

මීට අමතරව GPRA/EDGE/WCDMA/HSDPA signal strength එක නිවැරිදිව ලබාගන්නත් බැ.

මේකට විසදුමක් විදියට පවිච්චි කරන්න පුලුවන් wader (දියකවා).

හැබයි network manager එක මේක ස්තාපනය කරාට පස්සෙ වැඩකරන්නෙ නැ.(network manager 1 න් connect වෙන්න බැ).

(1)මුලින්ම

sudo gedit /etc/apt/sources.list

(2)දැන් gedit වල මේ 2 paste කරන්න

deb http://ppa.launchpad.net/wader/ppa/ubuntu karmic main
deb-src http://ppa.launchpad.net/wader/ppa/ubuntu karmic main

(3)Terminal එකේ මේ ටික කොටන්න
sudo add-apt-repository ppa:gwibber-daily/ppa

(4)
Terminal එකේ මේ ටික කොටන්න
sudo apt-get update

(5)Synaptic package manager  එකේ මේ ටික සලකුනු කරල apply කරන්න
ozerocdoff
python-messaging
wader-core
wader-gtk

AND aply.

(6)Applications->Internet->Wader->File->Preference

7)දැන් වඩේ හරි 🙂

Advertisements
Categories: Tech, Ubuntu Tags: , ,
  1. chanakalin
    January 5, 2011 at 11:26 pm

    නියමයිනෙ වැඩේ.

  2. January 6, 2011 at 8:44 am

    නියමයි!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: